Statut/Satzung

S T A T U T

( tłumaczenie z języka niemieckiego)

§ 1: NAZWA I SIEDZIBA: ROK GOSPODARCZY

(1) Związek nosi nazwę:

Polnischer Kreis „Piast“ in Essen

(2) Siedziba związku jest Essen
(3) Związek ma byċ wpisany do rejestru związkow i nosi po wpisie dodatek do nazwy „e.V“
(4) Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy

§ 2: CELE I ZADANIA

(1) Celem związku jest popieranie pojednania miedzynarodowego, tolerancji we wszystkich dziedzinach kultury oraz idei porozumienia między narodami.
(2) Cele statutu są urzeczywistniane w szczególności poprzez:
1. Rozwój i wspieranie działan samopomocy w kierunku intergracji zrzeszonych w związku członków – w przeważającej mierze wywodzących sie z Polski obywateli polskiego i niemieckiego pochodzenia – w życie Republiki Federalnej Niemiec, przy zachowaniu własnej językowej i kulturalnej tożsamości. Samopomoc jest przy tym pojmowana jako wspólne rozwijanie wspierających te intergracje predyspozycji duchowych i gospodarczych członkow poprzez ich własną inicjatywę. W tym sensie sczczególnie sa popierane działania członków w następujacych zakresach:
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
– przezwyciężanie bariery językowej
2. Popieranie porozumienia między Polakami i Niemcami poprzez wymianę wiedzy społecznej i historycznej oraz przez inne wspólne przedsięwzięcia z obywatelami i instytucjami glównie w Essen zgodnie ze statutowymi zadaniami i celami związku. We wszystkich działaniach związku na pierwsze miejsce wysuwa się poszanowanie indywidualności i godności jednostki ludzkiej.

 

§ 3: UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

(1) Zwązek służy wyłącznie i bezpośrednio ogólnie użytecznym celom dobroczynnym w sensie rozdziału regulaminu podatkowego “cele uprzywilejowane podatkowo”. Związek działa bezinteresownie, nie zmierza on w pierwszym rzędzie do osiagnięcia celów gospodarczych.
(2) Środki związku mogą być wykorzystywane jedynie dla statutowych celów. Członkowie związku nie otrzymują żadnych subsydiów ze środków związku.
(3) Żadna osoba nie może być wspierana wydatkami obcymi celom związku, lub wanagradzana w sposób niewspólmiernie wysoki.
(4) W przypadku wygaśniecia członkostwa lub rozwiązania związku członkom nie wolno zatrzymać żadnej części jego majątku.

§ 4: NABYCIE CZŁONKOSTWA

(1) Członkiem związku może zostać każda osoba fizycznie gotowa aktywnie wspierać jego cele.
(2) Wniosek o przyjęcie do związku należy pisemnie skierować do zarządu, który rozstrzyga o wniosku w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia. Wstępujac do związku członek uznaje statut. Wniosek musi być poparty podpisami dwóch członków zarządu.

§ 5: PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

(1) Członkowie mają prawo udziału w zgromadzeniach członków, przedkładania własnych wniosków oraz korzystania z prawa do głosowania od ukończonego 18-go roku życia. Każdy uprawniony do głosowania członek ma jeden głos, który może oddać tylko osobiście.
(2) Członkowie są zobowiązani uiszczać z góry na ustalone okresy czasu uchwalone przez zgromadzenie składki. Wysokość składek za rok: 45 € para małżeńska, 30 € od jednego członka.
§ 6: WYGAŚNIECIE CZŁONKOSTWA

(1) Członkostwo wygasa przez wystąpienie, wykluczenie lub śmierć.
(2) Wystąpienie ze związku następuje na pisemne oświadczenie członka.
(3) Z wygaśnięciem członkostwa wygaszają wszelkie roszczenia członka wobec związku.

§ 7: WYKLUCZENIE ZE ZWIĄZKU

(1) Wykluczenie może nastapić, gdy członek:
a) wykracza przeciwko statutowi interesom związku lub publicznie szkodzi jego imieniu
b) zalega z oplatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, a wpłata nie następuje w terminie 14 dni od otrzymania upomnienia listem poleconym

(2) Wykluczenie wymaga większości 2/3 głosów członków zarządu. Przed rozstrzygnięciem zarząd jest zobowiązany powiadomić członka o zamiarze wykluczenia i umożliwić mu ustosunkowanie się do stawianych zarzutów w terminie przynajmniej 30 dni. Uzasadnione orzeczenie zarząd dostarcza członkowi na piśmie.

(3) Członek ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko decyzji o wykluczeniu, który to sprzeciw należy złożyć pisemnie w zarządzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu.

(4) W przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprzeciwu zarząd jest zobowiązany zwołać zgromadzenie członków, które rozstrzyga większością głosów, czy uznać sprzeciw członka czy też nie.

(5) Na czas postępowania odwoławczego prawa członka zostają zawieszone.

§ 8: ORGANA ZWIĄZKU

(1) Organami związku są:
a) zgromadzenie członków
b) zarząd
§ 9: ZARZĄD

(1) Zarząd jest wybierany na okres dwóch lat przez zgromadzenie członków. Prowadzi on interesy związku według przepisów tego statutu i stosownie do uchwał zgromadzenia członków.
(2) Zarząd składa się minimum z 3, a maksimum z 9 członków, w tym z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i do czterech dalszych członków zarządu (Beisitzer). Urząd drugiego przewodniczącego może być sprawowany rownież przez sekretarza lub skarbnika.
(3) Zwiazek jest reprezentowany sądownie i pozasądownie przez dwóch członków zarządu, w tym przez przewodniczącego lub drugiego lub trzeciego przewodniczącego.
(4) Zarząd jest uprawniony do powołania kierownika admininistracyjnego (Geschäftsführer) w celu załatwiania bieżących spraw związku i wszelkich zadań organizacyjnych i technicznych.
(5) Zebrania zarządu odbywają się w uchwalonych terminach; oprócz tego mogą być one zwoływane przez przewodniczącego z dwudniowym wyprzedzeniem w szczególnie pilnych przypadkach, przy czym wystarczą zawiadomienia telefoniczne. Zarząd sam ustanawia regulamin swojej pracy.
(6) Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli obecna jest przynajmniej połowa jego członków, w tym przewodniczący względnie jego zastępca. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów obecnych członków, o ile statut nie przewiduje inaczej. Przy równowadze głosów rozstrzyga głos członka zarządu, który przewodzi obradom.
(7) Z każdego posiedzenia należy sporządzić protokoł, który ma być podpisany przez kierującego posiedzeniem członka zarządu i protokolanta. Protokoły należy zabezpieczyć.
(8) Członkowie zarządu powinni posiadać znajomosć języka polskiego.

§ 10: KOMISJA RACHUNKOWA

(1) Komisja rachunkowa składa się z dwóch członków, którzy są wybierani równocześnie z zarządem.
(2) Zadaniem komisji rachunkowej jest dokonywanie kontroli prawidłowości prowadzenia finansów związku niezwłocznie po zamknięciu roku gospodarczego oraz gdy tego wymaga sytuacja. Komisja rachunkowa zdaje sprawozdanie zgromadzeniu członkow ze swojej kontroli. Działalność komisji rachunkowej jest niezależna i nie podlega żadnym wytycznym.

§ 11: ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

(1) Zgromadzenie członków jest najwyższym organem związku. Zwyczajne zgromadzenie odbywa sie raz do roku. Nadzwyczajne zgromadzenie jest zwoływane na wniosek zarządu lub minimum 25% członków związku.
(2) Zarząd musi dostarczyć wszystkim członkom pisemne zawiadomienie o zgromadzeniu członków najpóźniej dwa tygodnie przed jego zwołaniem. Do zawiadomienia musi być załączony porządek obrad. Każde prawidłowo zwołane zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.
(3) O ile statut nie określa tego inaczej, uchwały zgromadzenia członków sa podejmowane wiekszościa głosów; przy równej ilości głosów wniosek zostaje odrzucony. Także wybory sa uchwałami według tego przepisu.
(4) Zgromadzeniu członków przewodzi wybrane prezydium, które składa sie z jednego przewodniczącego i jednego do trzech dalszych członków prezydium. Jeden z dalszych członków jest protokolantem i razem z przewodniczącym podpisuje tenże protokoł.
(5) Do powinności zgromadzenia członków należą zwłaszcza następujace zadania:
a) wybór prezydium
b) wybór komisji wyborczej; jej funkcja może być również spełniona przez prezydium zgromadzenia
c) przyjęcie sprawozdania zarządu
d) przyjęcie sprawozdania kasowego przez komisję rachunkową
e) przyjęcie sprawozdania z kontroli kasowej
f) udzielenie absolutorium skarbnikowi
g) udzielenie absolutorium zarządowi
h) wybór zarządu na dwa lata
i) wybór komisji rachunkowej na dwa lata
j) uchwalenie i zmiana składek członkowskich
Uchwały zmieniające statut wymagają większości 2/3 głosów obecnych członków.

§ 12: UGRUPOWANIA

(1) Członkowie mogą tworzyć wewnętrzne ugrupowania o stałym lub doraźnym charakterze dla wsparcia statutowych celów związku: kluby, działy, komitety itp.
(2) Ugrupowanie o stałym charakterze i regularnej działalności może wysunąć swojego przedstawiciela jako kandydata na dalszego członka zarządu (Beisitzer), o ile zakres kompetencji tego ugrupowania został uprzednio zatwierdzony przez zgromadzenie członków.
(3) Wybór „Beisitzer” odbywa się w czasie zgromadzenia, na którym został zatwierdzony zakres kompetencji ugrupowania. Następne wybory odbywają sie łącznie z wyborem zarządu.
(4) „Beisitzer” reprezentuje w zarządzie interesy swojego ugrupowania oraz decyduje przez głosowanie, w ramach kompetencji zarządu o innych sprawach związku.
(5) Iniciatywy ugrupowań reprezentowanych i nie reprezentowanych w zarządzie oraz iniciatywy indywidualnych członków, które wymagają płatności ze środków związku lub wiąża się z podjęciem zewnętrznych zobowiazań i reprezentacji , wymagają zatwierdzenia przez zarząd.
(6) Dalsze przepisy określające sposób i warunki nabycia przez ugrupowanie prawa do wysuwania kandydatur na „Beisitzer” w zarządzie uchwala zgromadzenie członków.

§ 13: ROZWIĄZANIE

(1) Rozwiązanie lub likwidacja związku moga być uchwalone wiekszością ¾ obecnych i uprawnionych do głosowania członków tylko przez zwołane w tym celu nadzwyczajne zgromadzenie członków.
(2) Przy rozwiązaniu lub likwidacji związku jego majątek przejmuje Centrum Kościoła Ewangelickiego Joseph-Hoerenstr. 272, 45327 Essen w celu przeznaczenia go na Dom Dziecka w Wałbrzychu w Polsce, Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13, 58-301 Wałbrzych, Polska.

§ 14: ZMIANY STATUTU DO CZASU UZYSKANIA REJESTRACJI
I STATUSU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(1) Zmiany tego statutu, które sa wymagane przez sąd rejestracyjny dla uzyskania zdolności do rejestracji lub przez Urząd Finansowy dla korporacji w celu tymczasowego zwolnienia od podatku, od zysku (Körperschaftssteuer) i nabycia statusu organizacji użytecznej publicznie (Gemeinnützigkeit), moga byċ uchwalone przez zarząd.

Deutsch

      

S A T Z U N G

§ 1: Name und Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen:

 Polnischer  Kreis  „Piast“ e.V.  in  Essen

(2) Er hat seinen Sitz in Essen

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt nach der Eintragung  den  Namenszusatz  „e.V.“

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2: Zweck  und Aufgabe

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz  auf  allen gebieten der  Kultur sowie des Völkerverständigungsgedankens.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

1. Entfaltung und Förderung von Selbsthilfeaktivitäten zur Integration der im Verein zusammengeschlossenen Mitglieder – überwiegend aus Polen stammenden Bürger polnischer und deutscher  Abstammung  – in das Leben in der Bundesrepublik    Deutschland unter Währung der eigenen  sprachlichen und kulturellen Identität. Selbsthilfe wird hierbei als gemeinsame Entwicklung integrationsfördernder geistiger und  wirtschaftlicher Fähigkeiten der Mitglieder in Eigeninitiative verstanden. In diesem Sinne  werden besonders Mitgliedsaktivitäten in den folgenden Bereichen gefördert:

– Entwicklung individueller Begabungen und Interessen

– Überwindung der Sprachbarriere,

2. Förderung der Verständigung zwischen Polen und Deutschen durch  gesellschaftlichen und historischen Wissens und durch andere  gemeinsame Unternehmungen mit Bürgern und Institutionen vor allem in Essen im Einklang  mit dem Satzungszweck und Aufgabe des Vereins. Bei allen Aktivitäten des Vereins steht die Achtung der Individualität und der Würde des Menschen  im Vordergrund.

§ 3: Gemeinnützigkeit

(1)    Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung . Der Verein ist selbstlos tätig.  Er verfolgt nicht  eigenwirtschaftliche Ziele.

(2)  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke  verwendetwerden. Die Mitglieder  des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch  unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft bzw. Auflösung des Vereins darf kein Mitglied einen Anteil des Vereinsvermögens einbehalten.

§ 4: Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die bereit ist, die Ziele des Vereins aktiv  zu unterstützen.

(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über den  Antrag binnen 30 Tagen nach Eingang entscheidet. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied  die Satzung an. Der Antrag bedarf der schriftlichen Unterstützung von zwei Vereinsmitgliedern.

§ 5: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Die Mitglieder  haben das  Recht, an den Mitgliederversammlungen  des Vereins teilzunehmen,  Anträge zu stellen und vom vollendeten 18. Lebensjahr ab, das Stimmrecht auszuüben.  Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme, die es nur persönlich abgeben kann.

(2) Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeiträge für die festgesetzten Zeitperioden im  Voraus zu entrichten.

Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2011: 45 € pro Ehepaar, 30 € pro Person

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.

(2) Austritt aus dem Verein erfolgt auf schriftliche Erklärung des Mitgliedes.

(3) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche des Mitgliedes dem Verein  gegenüber.

§ 7: Ausschluß aus dem Verein

(1) Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied:

a) gegen die Satzung und Interessen des Vereins verstößt oder das Ansehen des Vereins  in der Öffentlichkeit schädigt,

b) mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge für einen Zeitraum von drei Monaten im Rückstand ist und die Zahlung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach mit Einschreiben ergangener Mahnung erfolgt.

(2) Der Ausschluss bedarf einer Stimmenmehrheit von 2/3 der Mitglieder des Vorstandes. Vor der Entscheidung ist dieser verpflichtet, die Absicht des Ausschlusses dem Mitglied mitzuteilen und ihm eine Frist von mindestens 30 Tagen zu lassen, in der es zu den Vorwürfen  Stellung nehmen kann. Den begründeten Bescheid stellt der Vorstand dem Mitglied schriftlich zu.

(3) Dem ausgeschlossenen Mitglied steht das Recht zu, gegen den Ausschluß Widerspruch zu erheben, der innerhalb von 30 Tagen nach dem Empfang des Ausschlußbescheides schriftlich beim Vorstand einzulegen ist.

(4) Der Vorstand ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Widerspruchs eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die mit einfacher Mehrheit darüber entscheidet, ob dem Widerspruch des Mitgliedes stattgegeben wird oder nicht.

(5) Während des Widerspruchsverfahrens werden die Rechte des Mitgliedes   suspendiert.

§8: Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand

§ 9: Vorstand

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er führt die Geschäfte des Vereins nach Bestimmungen dieser Satzung und nach Maßgabe der Beschlüsse  der Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens 3, höchstens 9 Mitgliedern, darunter der Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der 3. Vorsitzende, der Schriftführer, der Schatzmeister und bis zu vier Beisitzern. Das Amt des 2. Vorsitzenden kann auch vom Schriftführer  oder vom Schatzmeister ausgeübt werden.

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder der 2. oder der 3. Vorsitzende, vertreten.

(4)  Der Vorstand ist berechtigt,  einen Geschäftsführer zum Zwecke der  Erledigung der laufenden Geschäfte des Vereins und sämtlicher organisatorischer und technischer Aufgaben zu bestellen.

(5) Versammlungen des Vorstandes finden zu festgesetzten Terminen statt; darüber hinaus können sie vom Vorsitzenden bei besonderer Eilbedürftigkeit mit einer Frist von mindestens zwei Tagen einberufen werden, wobei telefonische  Bekanntgabe genügt.  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

(6) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende, bzw., im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, anwesend sind. Der Vorstand beschließt mit Mehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit die Satzung nichts anders bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des die Vorstandssitzung leitenden Vorstandsmitglieds den Ausschlag.

(7) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem die Sitzung leitenden Vorstandsmitglied und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschriften sind aufzubewahren.

(8) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Ämter ehrenamtlich aus.

(9) Die Mitglieder des Vorstandes sollen Polnischkenntnisse besitzen.

§ 10: Rechnungsausschuß

(1)  Der Rechnungsausschuss  besteht aus zwei Mitgliedern, die gleichzeitig mit der Vorstandswahl gewählt werden.

(2) Die Aufgabe des Rechnungsausschusses ist es, die korrekte Führung der Finanzen des Vereins unverzüglich nach dem Abschluss des Geschäftsjahres zu überprüfen, ebenfalls, wenn es die Lage erfordert. Der Rechnungsausschuß erstattet der Mitgliederversammlung Bericht über seine Prüfungen. Der Rechnungsausschuß ist in seiner Tätigkeit unabhängig und keinen Weisungen unterworfen.

§ 11: Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Auf Antrag des Vorstandes oder mindestens 25% der Mitglieder ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

(2) Die Einberufung muß durch Vorstand spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt der Versammlung allen Mitgliedern schriftlich zugestellt sein. Der Einberufung muß die Tagesordnung  beigefügt sein. Jede ordnungsgemäß anberaumte ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlung ist beschlußfähig.

(3) Soweit diese Satzung nicht anders bestimmt, werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit ist ein Beschlußantrag abgelehnt. Auch Wahlen  sind Beschlüsse im Sinne dieser Vorschrift.

(4) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt ein gewähltes Präsidium, bestehend aus einem  Vorsitzenden und eins bis drei Beisitzern. Einer der Beisitzer hat das Protokoll zu führen und mit dem Vorsitzenden zu unterschreiben.

(5) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a) Wahl eines Präsidiums,

b) Wahl eines Wahlausschusses; seine Funktion kann auch vom Versammlungspräsidium erfüllt werden,

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes,

d) Entgegennahme des Kassenberichtes durch den Rechnungsausschuß,

e) Entgegennahme des Kassenprüfungsberichtes,

f) Entlastung des Schatzmeisters,

g) Entlastung des Vorstandes,

h) Wahl des Vorstandes auf zwei Jahre,

i) Wahl des Rechnungsausschusses auf zwei Jahre,

j) Festsetzung und Änderung der Mitgliederbeiträge.

Satzungsändernde Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

§ 12: Gliederungen

(1) Zur Unterstützung des Satzungszwecks des Vereins können dessen Mitglieder interne Gliederungen vom dauerhaften bzw. gelegentlichen Charakter aufbauen: Klubs, Abteilungen, Komitees u. ä.

(2) Die Gliederung dauerhaften Charakters und regelmäßiger Tätigkeit kann ihren Vertreter als Beisitzerkandidat zum Vorstand aufstellen, sofern der Zuständigkeitsbereich dieser Gliederung auf ihren Antrag von der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde.

(3)  Die Wahl des Beisitzers findet während der Mitgliederversammlung statt, die den Zuständigkeitsbereich der Gliederung verabschiedet hat. Die nächste Wahl wird gleichzeitig mit der Wahl des Vorstandes  aufgenommen.

(4) Der Beisitzer vertritt im Vorstand die Interessen seiner Gliederung und entscheidet durch die Abstimmung, im Rahmen der Zuständigkeit des Vorstandes, über die Angelegenheiten des Vereins.

(5) Initiativen der im Vorstand vertretenen und nicht vertretenen Gliederungen, sowie Initiativen der individuellen Mitglieder, die Zahlungen aus den Mitteln des Vereins verlangen, bzw. Verpflichtungen und Repräsentationen nach außen mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung des Vorstandes.

(6) Weitere Vorschriften über die Weise und Bedingungen des Erwerbs des Rechts durch die Gliederung, ihre Vertreter als Beisitzerkandidaten aufzustellen, werden von der Mitgliederversammlung verabschiedet.

§ 13: Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an Ev. Gemeindezentrum Nord: Joseph-Hoerenstr. 272, 45327 in Essen mit dem Zweck des Vereinsvermögen an Kinderheim in Waldenburg/Polen, Dom Malego Dziecka, ul.Asnyka 13, 58-301 Walbrzych, Polen.

§ 14: Änderungen der Satzung bis Eintragung  und Erlangung der Gemeinnützigkeit

(1) Änderungen dieser Satzung, die auf Veranlassung des Registergerichts zur Erlangung der Eintragungsfähigkeit oder durch das Finanzamt für Körperschaften zur Erlangung der vorläufigen Körperschaftssteuerfreistellung (Gemeinnützigkeit) notwendig sind, können vom  Vorstand  beschlossen  werden.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s